Welkom bij Ef5

Image

Wandelt als kinderen van het Licht

Efese 5 vers 8b

Ef5 is een christelijk wooninitiatief in Veenendaal-Oost, waar dertien volwassenen met een stoornis in het Autistisch Spectrum (ASS) wonen en begeleiding ontvangen van zorgverlener Agathos.

Voor de bewoners is het een fijne combinatie van zelfstandig en begeleid wonen. Elke bewoner heeft een eigen appartement. Op gezette tijden is er iemand aanwezig in het gemeenschappelijk appartement bij wie ze terecht kunnen voor bijvoorbeeld (hulp)vragen en het maken van een praatje. Tijdens de gemeenschappelijke begeleiding in de ochtend en de namiddag/avond zijn er momenten om samen te koken, te eten, koffie te drinken, een spelletje te doen of een gezamenlijke activiteit te ondernemen.

De individuele begeleiding is erop gericht op zo zelfstandig mogelijk leven in samenwerking met de medebewoners en het netwerk.

Bewoners

Image

Bewonersprofiel

De bewoner van Ef5 voldoet aan het volgende profiel:

 • Aantoonbare diagnose in het autistisch spectrum.
 • In staat om (met begeleiding) zelfstandig te wonen.
 • Bij voorkeur een baan of een dagbesteding buitenshuis.
 • Recht op en ontvangen van individuele woonbegeleiding.
 • Openstaan voor begeleiding.
 • Zelfstandig in staat tot persoonlijke verzorging
 • Een eigen inkomen om de woonlasten zelf te dragen.
 • Lid van een protestants christelijke geloofsgemeenschap.
 • Past in de aanwezige bewonersgroep.
Mocht je niet aan één of meer punten van het profiel voldoen, dan kan het bestuur in individuele gevallen besluiten of er toch toelating kan plaatsvinden.

Nieuwe bewoner

Bij het selecteren van een nieuwe bewoner gaat het in de eerste plaats om de vraag of het wooninitiatief de zorg kan bieden die de nieuwe bewoner nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk te leven. Daarnaast is het van belang of deze persoon bij de reeds aanwezige bewonersgroep past.

Om tot plaatsing in de bewonersgroep over te kunnen gaan moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Pas als aan alle voorwaarden is voldaan kan een besluit worden genomen over plaatsing.

Huidige bewoners

In Ef5 wonen 13 bewoners met een beperking in het autistisch spectrum.
Het complex bestaat uit 13 appartementen (én een gemeenschappelijke ruimte) op de tweede etage van het Kloppend Hart Huis in Veenendaal-oost.

Met veel plezier nemen de bewoners deel aan diverse activiteiten zoals het dagelijks koffie/thee drinken ('s middags en 's avonds), twee keer per week een gezamenlijke maaltijd, spelletjes doen en incidentele activiteiten.

Procedure

Hoe verloopt de procedure?

 • De bewoner meldt zich schriftelijk aan bij het bestuur
 • Er volgt een kennismakings- en intakegesprek. Hierin wordt vastgesteld of de nieuwe bewoner voldoet aan het profiel en of zijn/haar naasten bereid zijn actief bij het wooninitiatief Ef5 betrokken te zijn
 • Woonstichting Veenvesters bepaalt of de nieuwe bewoner in aanmerking komt als huurder
 • Vervolgens wordt er een voorstel aan het bestuur gedaan door de intakecommissie
 • Na goedkeuring van het bestuur volgt de ondertekening van de contracten: gelijktijdig ondertekenen huurcontract, zorgovereenkomst en woonzorgovereenkomst Ef5

Het appartement (en terras)

Image

Omgeving

De appartementen maken deel uit van het project het Kloppend Hart Huis in Veenendaal-oost. Het appartementencomplex staat in een sociaal veilige omgeving aan de Vrijheem en de Methorstheem.

Het appartementen complex

In de centrale ingang(en) zijn liften beschikbaar. Het complex heeft twee centrale ingangen voorzien van video-intercom. Hierboven een plaatje van de gemeenschappelijke ruimte waar de bewoners gebuik van kunnen maken.

Het appartement van Ef5

Het zijn zelfstandige appartementen met een woonkamer, open keuken, een slaapkamer, een badkamer en een berging (voor b.v. wasmachine en droger). De appartementen zijn voorzien van extra geluidwerende maatregelen. Het geluid van mechanische ventilatie, verwarming en omgevingslawaai zijn tot een minimum teruggedrongen. Ook zijn voorzieningen getroffen om het geluid van binnen naar buiten te beperken. De appartementen hebben een eigen entree, brievenbus, deurbel en kijkglas. Een individuele fietsenberging is op de begane grond beschikbaar. Voor zover nodig zijn domotica-voorzieningen aangebracht.

Overige informatie

 • Betaalbare woonlasten: sociale huur, dus woonlasten die gedragen kunnen worden door bewoners met een minimum inkomen uit werk of uitkering (Wajong) ondersteund waar nodig door individuele huurtoeslag.
 • Begeleiding op maat: professionele begeleiding toegesneden op de aard van de beperking van de bewoners, gefinancierd uit de WLZ of WMO door middel van een persoonsgebonden budget (PGB).
 • De woonvoorziening ligt op loopafstand van algemene voorzieningen, winkels en gezondheidszorg.

Zorg

Image

Zorg en ondersteuning

Op basis van een samenwerkingsovereenkomst wordt de zorg en ondersteuning verleend door Agathos (onderdeel van Lelie Zorggroep).
De begeleiding is in dienst van deze zorgverlener. Er wordt zorg geleverd volgens het volgende schema:

 • Individueel begeleiding, tenminste drie uur per week, volgens het overeengekomen zorgplan, gebaseerd op een door de gemeente goedgekeurde zorgovereenkomst.
 • Tijdens de gezamenlijke maaltijden in het gemeenschappelijke appartement (twee keer per week).
 • Tijdens het dagelijkse koffie/theemoment: 's morgens en 's middags maandag tot en met vrijdag.
 • Tweemaal per maand is er begeleiding beschikbaar in het weekend.
Op feestdagen is er geen begeleiding aanwezig. De bewoner zal dan een beroep moeten doen op het sociale netwerk.
Ef5 heeft een contract afgesloten met de zorgaanbieder Agathos. De zorg en ondersteuning wordt gefinancierd vanuit de WMO via het persoonsgebonden budget (PGB) van de bewoners of vanuit de WLZ.
De begeleiding is gericht op het zo zelfstandig mogelijk functioneren van de bewoner in de woon- en leefsituatie. Per bewoner is in nauwe samenwerking met hem/haar en de ouders of andere direct betrokkenen een gedetailleerd zorgplan opgesteld. De gewenste begeleiding is in het zorgplan vastgelegd.
Elke bewoner heeft binnen de voorziening een persoonlijk begeleider. Ouders, mentoren of andere naasten zijn ook gesprekspartner voor de persoonlijk begeleider. Afspraken hierover worden opgenomen in het zorgplan.
Het team van begeleiders heeft regelmatig werkbesprekingen en onderhoudt contacten met de bewoners en zijn/haar ouders/mentoren.
De begeleiding is op vaste tijden in de gemeenschappelijke ruimte bereikbaar. De begeleiding geldt o.a. op de volgende terreinen:
 • Huishoudelijke ondersteuning
 • Sociale ondersteuning
 • Emotionele ondersteuning
 • Opvang bij crisissituaties
 • Hulp bij planning van activiteiten en invulling vrije tijd
 • Hulp bij het (leren) koken

Zorgvraag

Een bewoner met een ASS heeft onder meer een handicap op het gebied van sociale interactie. Het moeten samenleven met anderen kan een voortdurende bron van spanning zijn. Dit kan het ontbreken van sociaal initiatief tot gevolg hebben, wat beslist niet wil zeggen dat de bewoner geen behoefte aan contact heeft.
De begeleiding richt zich op het onderhouden van bestaande sociale contacten en het opbouwen van nieuwe sociale contacten. Het in stand houden van deze sociale contacten, waaronder ouders en andere familie en vrienden, is een essentieel onderdeel van de zorgplannen van de individuele bewoners. Voorkomen moet worden dat het uit huis gaan betekent dat bestaande sociale contacten worden verbroken.
Het sociale netwerk is essentieel voor de bewoners. Het netwerk bestaat bijvoorbeeld uit vrijwilligers, buren, vrienden, kennissen, kerk en buurtwelzijnswerk.

Links

Agathos

Nederlandse Vereniging voor Autisme

Per Saldo (vereniging van PGB houders)

Betekenis Ef5

Image

Uitleg naam Ef5

Ef5 (spreek uit efvijf) - een mooie werknaam met een diepere betekenis. Ef5 verwijst naar de Bijbel en wel naar de brief aan de gemeente Efeze, hoofdstuk 5.
De kerntekst is vers 8b: Wandelt als kinderen van het Licht.
De bedoeling was het opzetten van een protestants christelijke woonvorm. Praktisch - niet alleen in naam - wandelen in het Licht. In het gewone dagelijkse leven, in wat je leest, waar je naar kijkt, wat je zegt en wat je doet. Niet in de duisternis maar in het Licht: de Here Jezus. En dat je daarin steun hebt aan elkaar omdat niemand het vreemd vindt dat je deze christelijke keuzes maakt. En dat je zo ook in liefde met elkaar omgaat.

Bestuur

Het bestuur van de stichting Ef5 bestaat de volgende personen:
 • Voorzitter: René Minderhoud, Veenendaal, e-mail
 • Secretaris: Rianne Dogterom, Veenendaal, e-mail
 • Penningmeester: Cor Dammers, Veenendaal, e-mail
 • Algemeen lid: Jeroen Klaassen, Apeldoorn, e-mail
 • Algemeen lid: Dini Lambers, Veenendaal, e-mail

Contact

Gebruik dit formulier om een e-mail te sturen naar Stichting EF5.

Vrijheem
Veenendaal