Bij het selecteren van een nieuwe bewoner gaat het in de eerste plaats om de vraag of het wooninitiatief de zorg kan bieden die de kandidaat-bewoner nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Daarnaast is het van belang of deze persoon bij de reeds aanwezige bewonersgroep past.

Om tot plaatsing in de bewonersgroep over te kunnen gaan moet aan een aantal voorwaarden voldaan, namelijk:

 • Bij zowel de kandidaat-bewoner als diens sociale systeem is sprake van acceptatie van de zorgbehoefte.
 • De kandidaat-bewoner voldoet aan het vastgestelde bewonersprofiel en verklaart zich bereid begeleiding te accepteren.
 • De kandidaat-bewoner is in staat om met begeleiding zelfstandig te wonen en deel te nemen aan activiteiten met betrekking tot het wonen in een groep.
 • Ouders ondertekenen een document waarin zij verklaren geen relevante gegevens te hebben verzwegen die invloed kunnen hebben op de plaatsing van hun zoon/dochter binnen het betreffende wooninitiatief.
 • De kandidaat-bewoner past in de groep van andere bewoners.
 • De kandidaat-bewoner wordt in contact gebracht met de huidige bewonersgroep met als doel te kijken of er raakvlakken zijn. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid dat er juist onverenigbare behoeftes kunnen zijn die het met elkaar in een groep functioneren juist zouden kunnen frustreren.
 • Ouders/ familieleden van de kandidaat-bewoner committeren zich aan het wooninitiatie.
 • Er is een passende WMO-indicatie en een toekenningsbeschikking van de gemeente Veenendaal voor een PGB.
 • Het PGB moet toereikend zijn om de noodzakelijke zorg te kunnen betalen.
 • Zorg wordt collectief ingekocht en wonen is in principe alleen mogelijk als men zorg afneemt bij de stichting of vereniging.
 • De kandidaat-bewoner is lid van een protestants christelijk kerkgenootschap.

Pas als aan alle voorwaarden is voldaan kan een besluit worden genomen over plaatsing.